TILBUD ETTER ENDT BEHANDLING (ETTERVERN)

Allerede tidlig i oppholdet på Vangseter startes det en prosess med å planlegge tiden etter hjemkomst. Det lages en plan som skal bidra til at hver enkelt er best mulig styrket og forberedt på tiden som kommer på egenhånd. Planen må utformes i forhold til den enkeltes behov, familie og arbeidssituasjon, og etter de tilbud og tjenester som hjemkommune og nærmiljø kan tilby. Den meste vanlige formen for tiltak etter behandling er deltakelse i selvhjelpsgrupper. Dette er et tilbud hvor noen grupper (Vangseter-grupper) ledes av en kognitiv terapeut som er ansatt hos Vangseter, mens andre grupper drives av mennesker som selv har hatt et rusproblem. Det er forsket mye på bruk av selvhjelpsgrupper for mennesker som har gjennomført behandling for avhengighet, og det har vist seg at mennesker som deltar i slike ettervernsgrupper ofte har en mindre risiko for tilbakefall enn de som ikke går i grupper (Vederhus m.fl 2009). Fellesskapet som oppstår i disse gruppene gir ofte styrke til å komme seg gjennom den første tiden etter klinikkoppholdet, som gjerne er ansett som den mest sårbare tiden for tilbakefall. Vangseter er opptatt av å peke på mangfoldet av tiltak som kan virke sammen i et godt ettervern. En rekke steder i landet tilbys det offentlig organiserte samtalegrupper gjennom spesialisthelsetjenesten DPS (Distriktspsykiatriske sentre), som godt kan passe klienter som har vært til behandling hos oss. Vangseter har selv hatt en lang tradisjon for å legge til rette for at tidligere klienter kan møtes organisert. Vår rolle i dette arbeidet er å tilby gruppeledere som ikke er kognitive terapeuter,  støtte og veiledning fra det terapeutiske personalet ved klinikken, samt å organisere jevnlige treff for gruppeledere på klinikken. Nå  eksisterer det flere godt fungerende grupper flere steder i landet. Blant annet to i Oslo (Kjelsås og sentrum), Fredrikstad, Stavanger, Bergen, Melhus, Haslum i Bærum, Kristiansand og Jevnaker (på klinikken). Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere flere grupperledere som kan være med å starte opp nye grupper andre steder i landet. I Oslo har Vangseter også en egen poliklinikk med terapeuter som tilbyr familieterapi, kognitiv terapi og som har spisskompetanse på rus og avhengighet – spesielt i forhold til alkohol og medikamenter – men også kompetanse på andre typer rusavhengighet. Mange klienter og deres pårørende benytter seg av dette tilbudet i kortere eller lengre perioder. Klienter som har gjennomført et behandlingsopphold på klinikken får tilbud om timer til redusert pris på poliklinikken. Vangseter tilbyr også våre klienter å komme tilbake til klinikken for kortere oppfriskningsopphold på 2-5 virkedager. For mange av våre klienter er dette et godt alternativ hvis man bor slik til at det er vanskelig å finne fagpersonell mer erfaring på rusfeltet. Det kan også være et godt tilbud for klienter som opplever tunge perioder i livet og som trenger å skjerme seg eller finne styrke i fellesskapet. Her får man bo på klinikken og delta i gruppeterapien til en svært gunstig pris. Det er også mulighet til å bestille time hos “sin terapeut” hvis det planlegges litt. Andre har støttesamtaler med terapeut over telefon en periode etter endt behandling. Vangseter kan også bidra til å sette klienten i kontakt med det offentlige tilbudet ved å delta i samarbeidsmøter med fastlege, terapeut på hjemsted, AKAN kontakt, bedriftshelsetjeneste og liknende. Det er også mulig å få henvisning av vår lege til andre typer behandlingstilbud der det er nødvendig. For mange er det også god hjelp i AA-systemet, som finnes over hele landet og verden.