Behandlingsmetoder

Kognitiv er latinsk og betyr erkjennelse, forståelse og undersøkelse. Kognisjon betyr kontinuerlig bearbeidelse av informasjon. I kognitiv behandling tas det utgangspunkt i at tanker, følelser, atferd og fysiologi påvirker hverandre i et samspill. Behandlingsformen legger vekt på hva vi mennesker tenker og hvordan dette påvirker våre følelser og våre handlinger. Selve behandlingen innen kognitiv terapi omhandler å finne alternativer til de tankene vi har, og deretter trene inn et mer hensiktsmessig handlingsmønster. Behandlingen er også ment å være midlertidig, og tar sikte på å gi deg de verktøyene du trenger for å bli din egen terapeut.

Motiverende Intervju (MI) er en sentral metode ved Vangseter, som benyttes for å fremme motivasjon for endring hos klientene. Metoden er utviklet av psykologene William Miller og Stephen Rollnick. Terapeutene ved Vangseter vil utforske klientens ambivalens, støtte klientens tanker om endring samt tro på egen mestring. Metoden forutsetter et likeverdig samarbeid mellom klient og terapeut; klienten setter sine egne målsetninger og terapeut anerkjenner og styrker klientens selvstendighet.

Vangseter benytter seg også av Bygging av Mestringstillitt (BaM), som er en praktisk metode utviklet av Hallgeir Brumoen for hvordan å forstå hvordan avhengighet kan avlæres. Metoden gir klientene mulighet til å se nærmere på de kreftene i hverdagen som i siste instans leder til rusbruk og alkoholproblemer. Når forståelsen er til stede for hvilke krefter som presser på, kan også kunnskapen om hvilke krefter som virker imot rusadferd gi større mening.

Mindfulness er en annen sentral metode hos Vangseter, og er ansett å være et godt supplement til kognitiv terapi. Mindfulness, eller det vi på norsk kaller oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening, handler om å øve på å vende oppmerksomheten innover og styrke evnen til å leve i nuet. Mindfulness, i likhet med kognitiv terapi, ser ikke på dine tanker og følelser som fakta, men heller en personlig tolkning av inntrykkene vi får. Ved å trene opp evnen til å observere tanker og følelser på en mer oppmerksom måte, kan vi også i mye større grad ta veloverveide beslutninger i livet. I tillegg vil man systematisk trene på å stå i det ubehagelige, og bedre vår egen evne til å håndtere stress.