Terapi

KOGNITIV TERAPI
Kognitiv terapi er en moderne psykologisk metode hvor klientens nåværende tanker og tenkemåter er gjenstand for undersøkelsen, snarere enn fortrengte minner og traumer fra barndommen. I kognitiv terapi legges det vekt på hvordan tankene påvirker våre følelser og handlinger.

SYKDOMSLÆRE
Et viktig mål med undervisning i sykdomslære er at klienten får økt forståelse for hvilke mekanismer som bidrar til å opprettholde avhengigheten av alkohol eller andre rusmidler. Rus har ofte sammenheng med angst og stress. Det å kjenne igjen egen angst og vite hva angst er, er en forutsetning for motvirke angst på andre måter enn å ruse seg.

MOTIVERENDE INTERVJU
Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. Et vanlig problem for profesjonelle hjelpere, som helsepersonell, er at de gir informasjon med velmente råd som ikke blir fulgt. Med MI oppstår et samarbeidende partnerskap mellom den som skal endre noen og en erfaren hjelper. De jobber sammen mot et felles mål hvor ingen veier mot målet er like. Med MI får klienten selv mulighet til å bestemme at endring skal skje og hvordan han eller hun best kan få det til.

LØSNINGSFOKUSERT TILNÆRMING OG EMPOWERMENT
Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en strategi for å styrke personens løsnings­kompetanse, kvaliteter og kloke grep. Det sentrale i LØFT er at atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. Man er derfor bedre tjent med å konsen­trere seg om:

Når man blir klar over hva man gjør som har god effekt og hvilke evner og talenter man tar i bruk for å få dette til, blir det mer av slike handlinger.

LØFT knyttes ofte til begrepet Empowerment som handler om at enkeltindivider ikke kan oppnå optimal helse med mindre de er i stand til å ha styring over de forhold som bestemmer deres helse. Veien til helse går gjennom omfordeling av makt og kontroll fra profesjonelle eller staten til enkeltindivider.