Generelt om behandlingen

Vangseter har en klientsentrert praksis. Det vil si at Vangseter tar utgangspunkt i klientens syn på seg selv og sin situasjon, og lar dette være styrende for utformingen av behandlingen. Arbeidsformen mellom terapeut og klient er preget av støtte og respekt. Terapauten er en hjelper som gir klienten råd og de verktøyene som er nødvendige for å kunne se løsningene og veien ut av en fastlåst situasjon. Sykdomslære er et viktig element i programmet til Vangseter. Med økt kunnskap om hva avhengighet er, hva den kan føre til, så vil klienten forstå sin situasjon bedre og stå sterkere rustet til å møte utfordringer etter endt behandling. Motiverende samtale er en sentral metode ved Vangseter, som benyttes for å fremme motivasjon for endring hos klientene. Både avgiftningsenheten og rusterapeutene jobber ut fra denne metoden. Metoden er utviklet av psykologene William Miller og Stephen Rollnick. Terapeutene ved Vangseter vil utforske klientens ambivalens, støtte klientens tanker om endring, samt tro på egen mestring. Metoden forutsetter et likeverdig samarbeid mellom klient og rusterapeut; klienten setter sine egne målsetninger og rusterapeut anerkjenner og styrker klientens aselvstendighet. Vangseter benytter seg også av Bygging av Mestringstillitt (BaM), som er en praktisk metode utviklet av Hallgeir Brumoen for hvordan å forstå hvordan avhengighet kan avlæres. Metoden gir klientene mulighet til å se nærmere på de kreftene i hverdagen som i siste instans leder til rusbruk og alkoholproblemer. Når forståelsen er til stede for hvilke krefter som presser på, kan også kunnskapen om hvilke krefter som virker i mot rusadferd gi større mening.