Det terapeutiske tilbudet

For å bli kvitt avhengighetsproblemene som stress, angst og depresjoner kan lede til, er det nødvendig å ha forståelse for mekanismene som fører til avhengighet, vite hvilke mentale veier som finnes ut av avhengigheten og få hjelp og støtte gjennom prosessen. Vangseters terapeutiske tilbud baserer seg på:

Kognitiv terapi Kognitiv er latinsk og betyr erkjennelse, forståelse og undersøkelse. Kognisjon betyr kontinuerlig bearbeidelse av informasjon. I kognitiv behandling tas det utgangspunkt i at tanker, følelser, atferd og fysiologi påvirker hverandre i et samspill. Behandlingsformen legger vekt på hva vi mennesker tenker og hvordan dette påvirker våre følelser og våre handlinger.

Sykdomslære Vangseter underviser i hva som fører til og opprettholder rusavhengighet samt psykiske lidelser som angst og depresjon, som ofte er underliggende faktorer for avhengigheten.

Livsstilsendring Undervisning og motivasjonsforedrag om livsstilsendring er et viktig ledd i det terapeutiske tilbudet ved Vangseter.

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet er viktig for å fremme en god fysisk og psykisk helse. Vangseter har fysisk aktivitet som en del av ukeplanen. I tillegg har vi et velutstyrt trimrom.

Meditasjon/yoga Meditasjon/yoga tilbys ukentlig ved klinikken.

Gjennomføringen av det terapeutiske tilbudet Terapien ved Vangseter er delt inn i 6 uker, hvor hver uke har fokus på et eget tema. Klienten skal gjennom sitt opphold på Vangseter utforske hva rus og avhengighet er, hvordan psykiske lidelser og alkoholproblemer kan oppstå, og få kunnskap om angst og depresjoner. Videre vil klienten også lære om medavhengighet, som er betegnelsen på hvordan de pårørende kan ha endret tanker, følelser og atferd som følge av rusbruken.

På Vangseter jobber vi sammen i grupper og drar veksel på hverandres erfaringer. Terapeuten presenterer temaene og inviterer til refleksjon.

De to siste ukene er det fokus på fremtiden. Hovedtemaet den første av disse to ukene er adferdpsykologi, og vi fordyper oss i vanene våre, viljen vår og valgene vi tar. Den siste uken jobber vi videre med å bygge glede, mot, tro og styrke til å leve rusfritt videre.

Delinger Delinger er det klienten selv ønsker å fortelle til de andre i gruppen. Det kan være tanker, følelser, hverdagssituasjoner eller erfaringer en skulle ønske man var forunt. Å kjenne seg igjen i andres historier lar en vite at en ikke er alene, og kan gjøre det lettere å se sin egen situasjon klarere. På Vangseter vil en møte mennesker som har samme utfordringer som en selv.

Å dele er frivillig. Klienten må gjerne sitte og lytte til andres delinger. Noen ønsker ikke å si så mye, men når de blir bedre kjent med gruppen føles det for mange naturlig å ta ordet. Gruppen møter alltid delinger med respekt og anerkjennelse. Under de første tre ukene vil klientene også jobbe med en biografisk oppgave som gjør det lettere å se sitt eget liv i sammenheng med sine vaner og livsmønstre. Noen ønsker å presentere det de har jobbet med i gruppen, mens andre ønsker å presentere det utenfor gruppen, til en av terapeutene. Det er kun terapeut som gir tilbakemeldingen til klient når klienten har delt oppgaven sin i gruppe. Ved siden av kunnskapsbygging, undervisning i livsstilsendring, deltakelse i refleksjonsgrupper, individuelle oppgaver og terapi, vil daglige turer og fysisk aktivitet være en del av timeplanen på Vangseter.